Belka
Środa, 23 Stycznia 2019   imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

Data publikacji: 2019-01-07, Data modyfikacji: 2019-01-07
A A AWydrukDrukuj  
 
Policzna, dn. 07.01.2019r. WÓJT GMINY POLICZNA Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna” Maksymalna wysokość dofinansowania – 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy zł.) Zasady przyznawania dotacji Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm.); Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ofert, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300); Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, rozumiejąc, że aktualny odpis jest niezależny od daty jego wydania, b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający do działania w imieniu oferenta (-ów), c) aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu, d) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym; Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym; Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego; Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie; Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300); Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: – realizowanie zadania merytorycznie, – wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, – prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, – oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych. Termin składania ofert Wyznacza się termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2019 roku, do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Policznie (pok. 5 – sekretariat) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Policznie, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego” Termin, kryteria i tryb wyboru oferty Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 0050.2. 2019 z dnia 07 stycznia 2019r., która dokonuje wyboru oferty na podstawie regulaminu pracy komisji przyjętego zarządzeniem Nr 0050.2.2019 z dnia 07 stycznia 2019r. Konkurs składa się z dwóch etapów: – w pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają wymogi formalne, odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych i niezwłocznie pisemnie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert, sporządza protokół otwarcia zgłoszonych ofert, – w drugim etapie Konkursu Komisja konkursowa: analizuje merytoryczną zawartość ofert, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedkłada ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa w szczególności bierze pod uwagę: zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, zawartość merytoryczną oferty, dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, dotychczasową współpracę oferenta z gminą, zwłaszcza w zakresie terminowego i rzetelnego wywiązywania się z zawieranych umów z wyłączeniem podmiotów realizujących zadania gminy po raz pierwszy, posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe, wymierne efekty. 5. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Policznie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.policzna.ugm.pl. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego Gmina Policzna realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju w 2018r., środki przekazane organizacjom pozarządowym wyniosły 140 000,00 zł. WÓJT GMINY /-/ Tomasz Adamiec

Pełna treść wiadomości na: policzna.ugm.pl/?post_type=mtl_news&p=6581
policzna.ugm.pl, Źródło artykułu: policzna.ugm.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  zwoleński

  Powiat zwoleński - utworzony wskutek reformy administracyjnej z 1999 roku powiat znajduje się w województwie mazowieckim, a stolicą i siedzibą jego władz jest Zwoleń. Na powiat składa się jedno miasto – Zwoleń, a także 5 gmin: Zwoleń Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów. Na obszarze 571 km² mieszka 37 tys. osób.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą rezerwaty przyrody: Okólny Ług, Miodne, Ługi Helenowskie, Borowiec. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody, które dodają powiatowi swoistego uroku. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Warto tu także zajść do Muzeum w Czarnolesie i odwiedzić wieś Sycyna. Jest ona jedną z nielicznych wsi w regionie radomskim, której metryka sięga czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Sycynie pochodzi z 1191 roku.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola